Samantha Pitmann’s Baptism

Samantha Pitmann’s Baptism 

Thanks to Tara’s Creative Eye Photography

IMG_0046